downloadfacebookinstagramlinkedinnextprevproduct-titletwitter

Regulamin korzystania przez użytkowników ze strony internetowej elimen.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.) Elimen Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszy Regulamin, na potrzeby i w celu świadczenia usług przez właściciela strony internetowej ELIMEN.PL. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej ELIMEN.PL;
  3. sposób ochrony danych osobowych;
  4. zasady obsługi Użytkownika;
  5. tryb postępowania reklamacyjnego;
  6. zasady zmiany Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania ze strony internetowej ELIMEN.PL.
 3. Przeglądanie zawartości strony internetowej ELIMEN.PL nie wymaga zakładania konta ani podawania danych osobowych.

§2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia (których definicje są podane poniżej) w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że co innego wyraźnie wynika z Regulaminu.

Administrator/Właściciel – Elimen Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804674, posiadająca NIP o numerze: 5213877014 oraz posiadająca numer REGON: 384402206, która jest Administratorem i Właścicielem strony internetowej ELIMEN.PL;

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki korzystania ze strony internetowej „ELIMEN.PL”;

Strona internetowa „ELIMEN.PL” (nazywana również Stroną internetową) – strona internetowa pod adresem ELIMEN.PL, wyposażoną w Zasoby i udostępniającą Zasoby, której właścicielem jest Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie;

Zasoby – oznaczają udostępniane w ramach Strony internetowej na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące między innymi informacje o firmie Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie i jej ofercie, artykuły na blogu, formularz kontaktu, klauzule informacyjne;

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Strony internetowej „ELIMEN.PL” bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich w zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu określający zasady prywatności oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników;

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o której mowa w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się (opisane zostały) w Polityce Prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1);

Pliki Cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, tabletach, itp.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, dzięki której następuje połączenie ze Stroną internetową;

Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm.).

§3
RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Właściciel świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. umożliwia korzystanie Użytkownikowi z formularza kontaktowego,
  2. udostępnia Użytkownikowi Zasoby Strony internetowej, takie jak blog, dostęp do sprawdzenia ofert świadczonych przez Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie produktów i usług, w tym możliwość udostępniania niektórych informacji ze strony na portalach społecznościowych, takich jak Facebook czy LinkedIn.
 2. Właściciel oświadcza, że wszelkie treści, produkty, usługi umieszczone na Sklepie internetowym „ELIMEN.PL” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeks cywilny.

§4
ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Elimen Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804674, posiadająca NIP o numerze: 5213877014 oraz posiadająca numer REGON: 384402206.
 2. Zasady przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby realizacji zapisów niniejszego Regulaminu zostały opisane w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 3. Polityka Prywatności zawiera m.in.:
  1. zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników;
  2. role podmiotów podczas przetwarzania Danych Osobowych;
  3. informacje o administratorach Danych Osobowych oraz informacje wymagane przez RODO.
 4. Administrator Strony internetowej dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

§5
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp do Zasobów Strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Strony internetowej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony internetowej „ELIMEN.PL”:
  1. komputer osobisty połączony z siecią Internet i dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  3. wykorzystywana przeglądarka internetowa powinna akceptować Pliki Cookies;
  4. oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików PDF.
 3. W przypadku niespełnienia ww. wymagań technicznych korzystanie z Zasobów Strony internetowej może okazać się niemożliwe.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące na urządzeniu mobilnym (firewall, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzania plików multimedialnych, programy antywirusowe, itp.), które uniemożliwiają dostęp do treści zawartych na Stronie internetowej, powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie Plików Cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 6. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 1 powyżej, korzystanie z Zasobów Strony internetowej może być utrudnione lub w ogóle niemożliwe.
 7. Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu proszony jest o niekorzystanie z niniejszej Strony internetowej.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Strony internetowej zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Zasobów oferowanych przez Właściciela w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu i dokumentów stanowiących jego integralną część oraz innych obowiązujących go regulacji;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. W przypadku, gdy usługa dostępna na Stronie internetowej (formularz kontaktowy) wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełniania formularzy Strony internetowej przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Zakazane jest dostarczenie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Właściciela wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Użytkownika, Właściciel może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku otrzymania przez Właściciela o bezprawnym charakterze danych, Właściciel zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Właściciel ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilny.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej;
  2. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji w formularzu kontaktowym;
  3. problemy w funkcjonowaniu Strony internetowej, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  4. szkody będące wynikiem przerw w świadczeniu usług w przypadku zaistnienia ich z przyczyn niezależnych od Właściciela (niezawinionych przez Właściciela).
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej z przyczyn niezależnych od niego. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Właściciela, Właściciel ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Strony internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Strony internetowej, o którym mowa powyżej.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 4. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik korzystający ze Strony internetowej.

§8
SZCZEGÓŁOWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W oparciu o art. 6 pkt 1 Ustawy, Właściciel informuje Użytkowników o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Właściciela środków zabezpieczających infrastrukturę Właściciela przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Strony internetowej.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  1. złośliwe oprogramowanie (ag. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), heyloggery, dialery;
  2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
  3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 5. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer oraz inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program winien być stale aktualizowany.
 6. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają:
  1. włączona zapora sieciowa (ang. Firewall);
  2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
  3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  4. wyłączenie makr w plikach MS Office niezależnego pochodzenia;
  5. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  6. szyfrowanie transmisji danych;
  7. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  8. używanie oryginalnego systemu lub aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§9
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Właściciel informuje, że Strona internetowa zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym w ramach ustawy prawo własności przemysłowej. Przyjęty na Stronie internetowej wybór i układ prezentowanych w niej treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na Stronie internetowej Właściciela lub znaki towarowe należą do Właściciela lub posiada on odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na Stronie internetowej treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza normy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub innego podmiotu uprawnionego, pod rygorem nieważności.
 4. Właściciel zastrzega sobie praw do każdoczasowej zmiany zawartości Strony internetowej.

§10
KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Właściciel dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony internetowej. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony internetowej na adres: bok@elimen.pl.
 2. W zakresie świadczonych usług na Stronie internetowej Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: bok@elimen.pl.
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika.
 4. Właściciel może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego dotyczącego Strony Internetowej „ELIMEN.PL” są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnej informacji.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie internetowej lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie internetowej Właściciela.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące Strony internetowej można kierować na adres siedziby Właściciela oraz pod adres e-mail: bok@elimen.pl.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2021 r.